W przypadku, gdy danego dnia podatnik wystawi wiele dokumentów sprzedaży nie musi każdego z nich księgować osobno, ale ma prawo do ująć zestawienie z całego dnia.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa), ewidencjonowaną za pomocą prowadzonej metodą kasową podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa sposób prowadzenia tej ewidencji. Zgodnie z jego treścią, podstawą do prowadzenia zapisów w księdze są dowody księgowe: faktury, faktury VAT RP, rachunki oraz dokumenty celne.

Zapisów w księdze dokonuje się na podstawie wystawionych faktur, natomiast w przypadku sprzedaży nimi nieudokumentowanej na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wskazuje się wartość przychodów za cały dzień. Co ważne, w jednym zestawieniu faktur można ująć tylko faktury wystawione w jednym dniu. Zestawienie powinno zawierać przynajmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, numery od-do faktur objętych zestawieniem, sumę zbiorczą tych faktur oraz podpis podatnika lub osoby sporządzającej zestawienie. Wystawienie zestawienia sprzedaży nie jest obowiązkiem podatnika, ale uprawnieniem. Takie rozwiązanie ma zastosowanie w przypadku kiedy nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży ani ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży mogą ujmować zapisy dotyczące przychodu, wykazane w tej ewidencji w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję sprzedaży, może ujmować zapisy dotyczące przychodu, wykazane w tej ewidencji w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca. W przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży przedsiębiorca nie musi ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wszystkich wystawionych faktur. W takim wypadku wystarczy, jeśli zapisy z ewidencji sprzedaży ujmie w jednej pozycji na koniec każdego miesiące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.