Podatnik ma prawo do skorygowania sprzedaży zewidencjonowanej na kasie fiskalnej w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT.

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, w którym zapytał czy w przypadku jeśli poprawną stawką VAT na sprzedaż biletów wstępu do parku rozrywki, a także do opłat z tytułu skorzystania z atrakcji znajdujących się na terenie parku do końca 2010 r. była stawka 7% VAT, a od 1 stycznia 2011 r. stawka 8%, to czy ma prawo skorygować podatek należny za okres od 2008 roku do 2013 roku wynikający z rejestru sprzedaży, zarówno w przypadku sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej, jak i udokumentowanej fakturami (do których zostaną wystawione korekty), w przypadku gdy do wspomnianej usługi naliczał odpowiednio stawkę 22% i 23% VAT.

Zdaniem podatnika, przysługuje mu prawo do korekty w powyższym zakresie. Natomiast, jego zdania nie podzielił organ podatkowy, który zajął stanowisko, iż różnicę podatku powinna otrzymać osoba, która faktycznie poniosła jego ciężar. A zatem w przypadku kiedy nabywca otrzyma zwrot różnicy podatku od sprzedawcy, to sprzedawca powinien sporządzić korekty i zwrócić się z wnioskiem o zwrot nadpłaty do organu podatkowego. W innym wypadku, podatnikowi prawo do korekty nie przysługuje.

Podatnik postanowił zwrócić się ze skargą do WSA, który w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r. (I Sa/Łd 444/17) rozpatrzył skargę na jego korzyść. Sąd wskazał, iż sprzedawca nieprawidłowo opodatkowywał świadczone usługi według stawki 22%, a następnie 23%, zamiast odpowiednio 7% i 8% i dokumentował je paragonami oraz fakturami, a główny spór dotyczył korekty sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej. W przepisach ustawy o VAT oraz w wydanych do niej rozporządzeniach brak jest przepisów określających sposób udokumentowania oraz termin rozliczenia korekt sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku zawyżenia stawki VAT. Sąd za błędną uznał tezę organu, że wobec braku możliwości uzyskania potwierdzenia korekty w sytuacji sprzedaży rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej, na wzór sprzedaży dokumentowanej fakturami, nie ma możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży usług (biletów) do parku rozrywki i wybranych atrakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Reasumując, w kwestii korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej, Sąd przyznał rację podatnikowi.