Podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty w związku z nabyciem towarów, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń niezależnych od niego.

Zarówno ustawa o PIT, jak i o CIT nie przewiduje rozwiązań w zakresie zaliczenia bądź wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w towarach czy materiałach przedsiębiorstwa. Zdaniem organów podatków, podatnik ma prawo zaliczenia zniszczonego towaru do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy strata nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, a podatnik dochował należytej staranności w trakcie prowadzenia swojej działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna z dnia 30 września 2015 r., IPPB6/4510-148/15-2/AG).

W stosunku do podatku VAT, rodzi się pytania czy jeśli nabywając dany towar, podatnik miał prawo do odliczenia VAT, to w przypadku jego straty wystąpi konieczność korekty rozliczeń, w związku z tym, iż towar nie będzie już służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. W powyższej kwestii organy podatkowe stoją na stanowisku, że podobnie jak w przypadku ujęcia towaru w kosztach uzyskania przychodów, tak dla potrzeb VAT podatnik będzie musiał udowodnić, że strata nie nastąpiła z jego winy, towar był należycie zabezpieczony, a tym samym podatnik nie przyczynił się do jego zniszczenia (interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. ITPP2/443-166/14/EK).