W związku z nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jaka zostanie wprowadzona 01.01.2017 r., podatnicy będą musieli liczyć się z kilkoma modyfikacjami. Jedną z nich będzie zmiana stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ustawą, zryczałtowanemu podatkowi podlegają osoby fizyczne: prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz będące osobami duchownymi.

Nie każdy przedsiębiorca jednak może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Podmioty gospodarcze prowadzące apteki, lombardy, a także pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów z wyjątkiem zawodu lekarza, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela udzielającego lekcji na godziny jak również podmioty świadczące usługi reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie oraz wykonujące fotografię reklamową nie są uprawnione do takiej formy opodatkowania.

Aktualny przepis wskazuje, że przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a tj. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze podlegają 8,5% stawce ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowelizacja ustawy modyfikuje ten zapis wprowadzając pewne ograniczenia. Stawką 8,5% będą objęte przychody wymienione w art. 6 ust. 1a ale tylko do kwoty 100 000 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie objęta 12,5% stawką.